Univerzitet u Sarajevu Fakultet zdravstvenih studija

DANI ZDRAVSTVENIH NAUKA

OBAVIJEST ZA UČESNIKE

Rok za prijavu do 30.11.2023. godine

Potrebno je da se prijave svi učesnici, bez obzira da li je riječ o pasivnom ili aktivnom učešću

Prijave pristigle nakon predvidenog roka neće se uzeti u razmatranje

Moguće se prijaviti na jednu od sljedećih sesija: Zdravstvena njega, Fizioterapija, Radiološke tehnologije, Laboratorijske tehnologije, Sanitarno inžinjerstvo, Babičarstvo/primaljstvo ili Zdravstveni nutricionizam i dijetetika

Uputa za aktivne učesnike: sažetak rada treba da bude napisan u MS Word u (.doc ili .docx formatu), najviše 300 riječi, uključujući naslov, autore i afilijaciju. Sažetak treba da bude strukturiran u sljedećim poglavljima: uvod, materijal i metode, rezultati, zaključci i ključne riječi.

Sažetke slati na e-mail: kongres@fzs.unsa.ba

Autorima čiji radovi zadovoljavaju kriterije za objavu biće omogućeno da rad objave in extenso u suplementu časopisa JHSCI. Za objavu rada potrebno je da autori pripreme rad na engleskom jeziku poštujući kriterije časopisa koje možete naći WEB stranici časopisa www.jhsci.ba sekcija „for authors/ author guidelines”

Prijava možete izvršiti putem linka: Link za prijavu “Dani zdravstvenih nauka”