Konferencija radioloških tehnologija sa međunarodnim učešćem – CORT

God. 1, Br. 1 (2022), ISSN – 2831 – 0748


EDUKACIONI PROGRAM STUDIJA RADIOLOŠKIH TEHNOLOGIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Fuad Julardžija*, Arzija Pašalić, Adnan Šehić, Bakir Katana, Amra Mačak Hadžiomerović
Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
*Dopisni autor: Fuad Julardžija, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, e-mail: fuad.julardzija@fzs.unsa.ba
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.1


STAVOVI STUDENATA O EDUKACIJI RADIOLOŠKIH TEHNOLOGA NA SVEUČILIŠNOM ODJELU ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU

Jelena Martinović, Petra Kujundžić, Petra Mimica, Tatjana Matijaš*
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska
*Dopisni autor: Tatjana Matijaš, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Split, Hrvatska, e-mail: tmatijas@ozs.unist.hr
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.2


KONTROLA KVALITETA DIGITALNIH DETEKTORA U RADIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI

Adnan Beganović
Služba za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku, Klinički centar
Univeriziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
e-mail: adnanbeg@gmail.com
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.3


NEUROINTERVENTNA RADIOLOGIJA NOVA ERA LIJEČENJA

Dario Gluvačević
Klinički bolnički
centar Sestre milosrdnice, Zagreb, Hrvatska
e-mail: dariogluvacevic@gmail.com
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.4


TEHNOLOŠKE INOVACIJE U NUKLEARNOJ MEDICINI

Nusret Salkica1*, Safet Hadžimusić1, Halil Ćorović1, Amela Begić2, Šejla Cerić2
1
Klinika za radiologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina 2Odjel za nuklearnu medicinu, Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju, Klinički centar Unvierziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
*Dopisni autor: Nusret Salkica, Klinika za radiologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, e-mail: nusret:_nt@gmail.com
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.5


ELEKTRONSKI SISTEM ZA PRIJAVLJIVANJE INCIDENATA KAO SREDSTVO UPRAVLJANJA RIZIKOM U RADIOTERAPIJI

Muhamed Topčagić1*, Fuad Julardžija2, Arzija Pašalić2, Adnan Šehić2, Hasan Osmić1, Enis
Tinjak
3, Adnan Huskić1
1
Klinika za onkologiju i radioterapiju, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina,2Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 3Klinika za onkologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
*Dopisni autor: Muhamed Topčagić, Klinika za onkologiju i radioterapiju, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina e-mail: muhamed.rt@hotmail.com
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.6


RADIOMIKA U DIJAGNOSTICI KARCINOMA DOJKE

Mariela Jovanović, Tatjana Matijaš
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska
Dopisni autor: Tatjana Matijaš, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Split, Hrvatska, e-mail: tmatijas@ozs.unist.hr
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.7


PRIKAZ STEREOTAKSIJSKIH TEHNIKA NA RADIOKIRURŠKIM UREĐAJIMA VARIAN EDGE® I ACCURAY CYBERKNIFE S7®

Domagoj Brkić, Renata Delić Galović, Vlasta Asodi

Radiochirurgia, Zagreb, Hrvatska
Dopisni autor: Domagoj Brkić, Radiochirurgia, Zagreb, Hrvatska, e-mail: domagojbrki@gmail.com
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.8


PRAĆENJE INTRAFRAKCIJSKOG POMJERANJA MARKIRANE PROSTATE POMOĆU AUTOMATSKOG ZADRŽAVANJA SNOPA

Emir Kuduzović
Odjeljenje za radioterapiju, Onkološki institut Ljubljana, Ljubljana, Slovenia e-mail:ekuduzovic@onko-i.si
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.9


FUNKCIONALNA MAGNETNA REZONANCA U DIJAGNOSTICI NEUROLOŠKIH OBOLJENJA

Aida Dervović*, Fuad Julardžija
Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u
Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Dopisni autor: Aida Dervović, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina email:aida.dervovic@fzs.unsa.ba
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.10


ZNAČAJ RESPIRATORNOG GEJTINGA KOD SIMULACIJE, VERIFIKACIJE I TRETMANA KARCINOMA PLUĆA

Lejla Ismić1*, Velda Smajlbegović2, Enis Tinjak2
1
Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2Klinika za onkologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
*Dopisni autor: Lejla Ismić, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina email:lejla.ismic@fzs.unsa.ba
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.11


KOMPJUTERIZIRANA TOMOGRAFIJA U DIJAGNOSTICI MOŽDANE SMRTI

Azmira Mustajbegović*, Adnan Šehić
Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u
Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Dopisni autor: Azmira Mustajbegović, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina e-mail: azmira.mustajbegovic@fzs.unsa.ba
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.12


ZNAČAJ MAGNETNE REZONANCE U DIJAGNOSTICI ADENOMA HIPOFIZE


Edin Kadić, Fuad Julardžija
Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u
Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Dopisni autor: Edin Kadić, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina e-mail: edin.kadic@fzs.unsa.ba
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.13


PROCEDURE SIMULACIJE I VERIFIKACIJE TRETMANA KARCINOMA DOJKE

Selma Dedić1*, Velda Smajlbegović2
1
Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2Klinika za onkologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Dopisni autor: Selma Dedić, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina e-mail:
selma.dedic@fzs.unsa.ba
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.14


PROCJENA DENTALNE DOBI METODOM KONUSNE KOMPJUTERIZIRANE TOMOGRAFIJE

Meris Jušić1, Fuad Julardžija2, Selma Jakupović3, Adnan Šehić2
1
PhD student, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 3Stomatološki fakultet s klinikama, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Dopisni autor: Meris Jušić, PhD student, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.15


BIOMEHANIČKI EFEKTI AKSIJALNOG OPTEREĆENJA NA LUMBALNI SEGMET KIČMENOG STUBA


Adnan Šehić1*, Fuad Julardžija1, Hadžan Konjo1, Deniz Bulja1,2, Haso Sefo1,3, Sandra Zubović1,2
1
Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2Klinika za radiologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevu, Bosna i Hercegovina, 3Klinika za neurohirurgiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevu, Bosna i Hercegovina
*Dopisni autor: Adnan Šehić, Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, e-mail: adnan.sehic@fzs.unsa.ba
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.16