RADIOMIKA U DIJAGNOSTICI KARCINOMA DOJKE


Mariela Jovanović, Tatjana Matijaš
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska
Dopisni autor: Tatjana Matijaš, Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija,
Split, Hrvatska, e-mail: tmatijas@ozs.unist.hr
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.7

Svjedoci smo kako svakoga dana medicina i tehnologija napreduju, a umjetna inteligencija ima sve veću primjenu u svakidašnjem životu. Radiomička analiza uvelike olakšava cijeli proces obrade pacijenta, od njegovog snimanja do postavljanja dijagnoze, te je zbog toga privukla pažnju mnogim znanstvenicima i liječnicima.. Princip rada radiomike temelji se na algoritamskoj analizi slike, klasificiranje podataka, a njihova sumacija osigurava precizno manipuliranje i analizu uz pomoć računalnih programa i time osigurava zadovoljavajući ishod cijelog procesa, brzu i točnu dijagnostiku, uz neinvazivnu obradu pacijenta. Radiomika ima mogućnost prediktivne analize, a daljnjim razvojem tehnologije i radiologije znanstvenici razvijaju model koji će sa sigurnošću odrediti malignost ili benignost lezije te
na taj način ubrzati proces dijagnoze i liječenja uz zaobilaženje metoda koje
iziskuju puno vremena i materijala za obradu. Radiomika je još uvijek u procesu razvoja, ali već nakon par godina istraživanja dala je obećavajuće i
iznimno dobre rezultate koji su potvrđeni u mnogim istraživanjima. Kao i svako novo područje, ima svoje nedostatke koje će se sa daljnjim radom i istraživanjem nadomjestiti. Glavno ograničenje predstavlja sustav računala, koji mora biti standardiziran kako bi se radiomička obrada podataka mogla koristiti u svakoj ustanovi isto, te kako bi te ustanove međusobno mogle razmjenjivati informacije bez poteškoća. Osim standardizacije sustava, problem predstavljaju i lažno pozitivni nalazi, što uvelike povećava troškove ustanovama te trati vrijeme pacijenata. Rješenje ovih navoda predstavlja razvitak novih računalnih algoritama i povećanje senzibilnosti računalne detekcije lezija. Radiomika će zasigurno tijekom određenog vremena imati važnu ulogu u dijagnostici i analizi slika te njenoj integraciji u pojedine
radiološke dijagnostike s čime bi se uvelike olakšao proces obrade slike, te dijagnosticiranje karcinoma dojke.


Ključne riječi: Radiomika, Karcinom dojke, Dijagnostika, Analiza