TEHNOLOŠKE INOVACIJE U NUKLEARNOJ MEDICINI


Nusret Salkica1*, Safet Hadžimusić1, Halil Ćorović1, Amela Begić2, Šejla Cerić2
1
Klinika za radiologiju, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i
Hercegovina 2Odjel za nuklearnu medicinu, Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju,
Klinički centar Unvierziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
*Dopisni autor: Nusret Salkica, Klinika za radiologiju, Klinički centar Univerziteta u
Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, e-mail: nusret:_nt@gmail.com
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.5

 

Nuklearna medicina je medicinska specijalnost koja koristi radiofarmaceutike za dijagnostičke i terapijske postupke. Dijagnostičke mogućnosti nuklearne medicine temelje se na snimanju funkcionalnih i molekularnih puteva kod različitih bolesti korištenjem specifičnih modaliteta snimanja kao što su: jednofotonska emisiona kompjuterska tomografija (SPECT) i pozitronska emisiona tomografija (PET). Nedavni tehnološki napredak zahtijevao je uvođenje hibridnih uređaja. Ovi hibridni uređaji su multimodalne kamere u kojima su dva različita sistema za skeniranje smještena u jednom portalu.
Najčešće korišteni hibridni uređaji su SPECT/CT i PET/CT, dok je PET/MRI
rezervisan za velike kliničke istraživačke centre. Hibridni skeneri su u potpunosti revolucionirali nuklearnu medicinu. Dalji razvoj medicinskih uređaja zahtijevao je nove digitalne sisteme kao što su kadmijum cink telurid (CZT SPECT) i digitalni PET detektori u obliku čvrstih silikonskih pločica.
Brojanje fotona i pozitrona u ovim novim sistemima je vrlo brzo, precizno i bez elektronskog šuma koji se javlja u analognim sistemima. Nedavni razvoj softverske tehnologije doveo je do novih algoritama rekonstrukcije: modaliteti
Resolution Recovery (RR) za SPECT i Time of Flight (TOF) za PET. Ovi algori
tmi u kombinaciji sa novim digitalnim sistemima omogućavaju smanjenje radioaktivne doze ili vremena skeniranja uz održavanje kvaliteta slike. Drugi tehnološki napredak unapređuje nove protokole akvizicije i rekonstrukcije sa posebnim naglaskom na SPECT / CT cijelog tijela, kvantifikaciju SPECT / CT, dinamičku PET / CT studiju i Total body PET / CT metodologiju. Pored poboljšanja opreme za nuklearnu medicinu, nedavna dostignuća u radiofarmaciji PET i SPECT dovode do poboljšane osjetljivosti i specifičnosti kod raznih onkoloških i neonkoloških bolesti, uključujući neurologiju, kardiologiju i druge.

Cilj rada je prikaz tehnološkog napretka u nuklearnoj medicini kroz nove smjernice za snimanje, preliminarna klinička ispitivanja ili evaluaciju potencijalnog kliničkog utjecaja modernih pristupa slikanju sa SPECT/CT, PET/CT i PET/MRI, kao i nove radioaktivne markere.

Ključne riječi: Nuklearna medicina, PET, SPECT, CT, MRI