PROCJENA DENTALNE DOBI METODOM KONUSNE KOMPJUTERIZIRANE TOMOGRAFIJEMeris Jušić1, Fuad Julardžija2, Selma Jakupović3, Adnan Šehić2
1
PhD student, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 2Studijski program „Radiološke tehnologije“, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 3Stomatološki fakultet s klinikama, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Dopisni autor: Meris Jušić, PhD student, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.15


Uvod: U današnje vrijeme kao glavni alat za procjenu starosti u forenzičkoj medicine koriste se radiološki snimci. Pojavom kompjuterizirane tomografije konusnim snopom omogućen je 3D uvid u anatomske strukture zuba, a samim tim unaprijeđen i olakšan proces identifikacije, obzirom da su zubi najtvrđi dio ljudskog tijela i kao takvi se često koriste za procjenu starosti. Cilj rada je ispitati radnu hipotezu prema kojoj dentalna dob procijenjena metodom
volumetrijske analize pulpe kompjuteriziranom tomografijom konusnim
snopom odgovara hronološkoj dobi ispitanika.


Metode: Kroz ovu prospektivnu pilot studiju analizirani su CBCT snimci bosanskohercegovačke populacije kod 30 ispitanika (17 žena i 13 muškaraca). Snimci su u .DICOM formatu importovani u ITK Snap program pomoću kojeg je izmjeren volumen pulpe zuba interkaninog sektora gornje i donje vilice, i to za očnjake, centralne i lateralne sjekutiće. Kriteriji za uključivanje podrazumijevali su odsustvo kalcifikacije, artefakata i bez većih restauracija kod navedenih zuba. Podaci o svakom mjerenju korelirani su sa dobi i spolom ispitanika. Statistička obrada i interpretacija prikupljenih podataka urađena je pomoću statističkog programa SPSS.

Rezultati: Provedeno istraživanje je potvrdilo da se volumen pulpe zuba smanjuje sa godinama starosti. Dob ispitanika je varirala između 16 i 54 godine. Najmanji volumen pulpe izmjeren je kod centralnog sjekutića mandibule, a najveći kod maksilarnog očnjaka. Volumen pulpe zuba gornje vilice općenito je bio veći nego kod zuba donje vilice. Kod žena je zabilježen manji volumen pulpe zuba u odnosu na volumen pulpe kod muškaraca.

Zaključak: Kod svih analiziranih zuba postojala je značajna korelacija između dobi i volumena pulpe zuba, sa jačom korelacijom kod muškaraca. Studija je pokazala da se dob može procijeniti na osnovu poznavanja volumena pulpe zuba interkanine regije, uz uspostavljanje matematičkog modela za koji je potreban veći broj ispitanika.

Ključne riječi: CBCT, procjena starosti, volumen pulpe