KONTROLA KVALITETA DIGITALNIH DETEKTORA U RADIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI

Adnan Beganović
Služba za zaštitu od zračenja i medicinsku fiziku, Klinički centar
Univeriziteta u Sarajevu,
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
e-mail: adnanbeg@gmail.com
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.3

Uvod: Tehnika radiografskog snimanja u posljednje dvije dekade doživjela je veliku transformaciju. Radiografski filmovi zamijenjeni su digitalnim detektorima, koji su isprva bili bazirani na fotostimuliranoj luminiscenciji, tj. kompjuterizirana radiografija (CR), a zatim na digitalnim detektorima (ravni pločasti detektori ili FPD) koji upadne x-zrake direktno ili indirektno, putem scintilacije, pretvaraju u električni signal. Izmjene slikovnih tehnika prouzrokovale su i velike promjene u metodama kontrole kvaliteta.


Metode: Karakteristične senzitometrijske krivulje zamijenjene su metrikom koja odgovara digitalnim modalitetima, kao što su spektar snage šuma (NPS), funkcija prijenosa modulacije (MTF), kvantna efikasnost detekcije (DQE) i drugi. Cilj rada bio je izvršiti evaluaciju MTF-a, NNPS-a i DQE-a kod dva radiografska sistema bazirana na CR i FPD detektorima.

Rezultati: Dobijene su vrijednosti koje se mogu očekivati za razmatrane i slične radiografske detektore. Uočeno je kako vrijednost DQE-a opada na visokim dozama zbog značajnog uticaja strukturnog šuma.

Zaključak: Rad je pokazao da se u redovnu praksu može uvesti pouzdana kontrola kvaliteta digitalnih detektora u radiografiji.

Ključne riječi: Kontrola kvaliteta, NPS, MTF, DQE, CR, FPD