EDUKACIONI PROGRAM STUDIJA RADIOLOŠKIH TEHNOLOGIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA


Fuad Julardžija*, Arzija Pašalić, Adnan Šehić, Bakir Katana, Amra Mačak Hadžiomerović
Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
*Dopisni autor: Fuad Julardžija, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu,
Sarajevo, Bosna i Hercegovina, e-mail: fuad.julardzija@fzs.unsa.ba
DOI:https://doi.org/10.17532/cort.2022.1.1

Fakultet zdravstvenih studija od svog osnivanja je prošao kroz više razvojnih faza u kojima su urađene organizacione promjene, kreirani, revidirani nastavni planovi i programi, usklađeni sa razvojem radioloških tehnologija i potreba za tržištem rada. Univerzitet u Sarajevu – Fakultet zdravstvenih studija, kroz primjenu savremenih metoda učenja i istraživanja, educira kvalitetne, sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u oblastima radiodijagnostike, radioterapije i nuklearne. Kroz teoretsku i praktičnu nastavu temeljenu na istraživanjima, inovacijama i akademskoj izvrsnosti obrazuje nosioce zdravstvene profesije Bachelore Radioloških tehnologija. U toku svoga obrazovanja studenti obavljaju praktičnu nastavu na savremenim radiološkim aparatima i stiču potrebna znanja i vještine. Kroz teoretsku i praktičnu nastavu na Prvom ciklusu studija koja traje 4 godine, studenti ostvaruju 6000 sati nastave, što iznosi 240 ECTS bodova. Po završetku studija postaju kompetentni za rad na visokosofisticiranim dijagnostičkim i terapijskim radiološkim aparatima. Fakultet zdravstvenih studija obrazuje i magistre radioloških tehnologija koji stiču diplome po završetku drugog ciklusa studija i doktore zdravstvenih nauka po završetku trećeg ciklusa studija – doktorskog studija. Dakle, Fakultet zdravstvenih studija pruža i razvija obrazovnu i naučnoistraživačku djelatnost, tako da studenti tokom studija na sva tri ciklusa studija stiču znanje i vještine, sposobnost kritičke procjene znanja i bave se istraživačkim radom.

Ključne riječi: Univerzitet u Sarajevu, Fakultet zdravstvenih studija, Edukacioni program